Korzystasz ze starej wersji przeglądarki. Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby usprawnić działanie strony i zwiększyć bezpieczeństwo.

Regulamin korzystania z witryny internetowej

Regulamin korzystania z witryny internetowej

Definicje

„Stagecoach” oznacza Stagecoach Group Plc, adres siedziby: 10 Dunkeld Road, Perth, PH1 5TW Scotland numer spółki: SC 100764, numer VAT GB 435 7578 19.

Wyrażenia „My”, „nasz”, „nas” i „megabus.com” oznaczają naszą firmę, Midland Red (South) Ltd. (adres siedziby: One Stockport Exchange, 20 Railway Road, Stockport SK1 3SW, numer firmy: 1556310, numer VAT: GB 435 7578 19) podmiot zależny od Stagecoach.

Termin „Warunki” oznacza, że warunki sprzedaży przez Internet dotyczące korzystania z witryny mogą ulec zmianie.

„Nasza witryna" odnosi się do www.megabus.com, www.megatrain.com, www.megabusplus.com

Kontakt z nami

Mamy nadzieję, że nasza witryna internetowa okaże się przydatna i łatwa w użyciu. W razie jakichkolwiek pytań, komentarzy lub sugestii prosimy o kontakt z nami.

Wprowadzenie

Niniejsza strona (wraz z dokumentami, do których się odnosi) informuje o warunkach korzystania z naszej witryny, zarówno gości, jak i zarejestrowanych użytkowników. Korzystanie z naszej witryny internetowej oznacza wchodzenie na stronę, przeglądanie jej lub rejestrowanie się w celu korzystania z naszej witryny.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami korzystania z serwisu zanim zaczną Państwo korzystać z naszej witryny, ponieważ dotyczą one korzystania z niej. Zalecamy wydrukowanie kopii tej strony w celu późniejszego odwołania się do niej.

Poprzez korzystanie z naszej witryny użytkownik potwierdza, że akceptuje przedstawione warunki użytkowania i zgadza się z nimi.

Jeśli użytkownik naszej witryny internetowej nie zgadza się z naszymi warunkami, nie może z niej korzystać.

Inne obowiązujące warunki

W przypadku dokonywania zakupu biletów poprzez naszą witrynę internetową stosowny Regulamin sprzedaży przez Internet i Warunki przewozu będą miały zastosowanie do takiego zakupu.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności

Informacje publikowane na naszych stronach internetowych są dostarczane w celu ułatwienia użytkownikom podjęcia decyzji i pełnego wykorzystania możliwości powiązanych z zakupem biletów przez Internet. Pomimo, że firma megabus.com dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na naszej witrynie były aktualne, dokładne i kompletne w dniu publikacji, żadne oświadczenia ani gwarancje (wyraźne ani dorozumiane) dotyczące wiarygodności, dokładności i kompletności takich Informacji nie są wydawane, a informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ani firma megabus.com, ani spółka Stagecoach Group Plc nie mogą ponosić odpowiedzialności za straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użycia lub jakiegokolwiek działania podjętego w oparciu o wszelkie informacje zamieszczane na naszej witrynie internetowej.

Dane osobowe

Używamy danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszą Polityką prywatności. Prosimy poświęcić czas na zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, ponieważ zawiera ona ważne postanowienia, które dotyczą użytkownika.

Dostępność

Staramy się zachować ciągłość dostępu do naszej witryny internetowej, jednak nie możemy zagwarantować, że nasza strona będzie działać w sposób ciągły i bez przerw lub nie będzie zawierać błędów. Nie możemy też ponosić żadnej odpowiedzialności za niedostępność naszej witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, zaprzestania publikowania lub zmiany całej naszej witryny internetowej bez wcześniejszego powiadomienia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek przyczyn nasza strona będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez jakikolwiek okres.

Zmiany dokonywane na naszej witrynie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub korekt, modyfikacji, zawieszania lub wstrzymywania jakichkolwiek aspektów dotyczących naszej witryny lub zawartości lub usług dostępnych kiedykolwiek za jej pośrednictwem. Prosimy mieć na uwadze, że dowolna zawartość witryny może być nieaktualna w danym momencie, a my nie jesteśmy zobowiązani do jej aktualizowania.

O ile nie zaznaczono inaczej, każda nowa funkcja, zawartość, produkty i usługi będą podlegały niniejszemu regulaminowi.

Korzystanie z naszej witryny internetowej

Aby dokonać rezerwacji przy użyciu metod płatności dostępnych na naszej witrynie, należy mieć co najmniej 16 lat. Użytkownicy w wieku poniżej 16 lat mogą korzystać z witryny megabus.com z udziałem rodzica lub opiekuna.

Korzystając z naszej witryny użytkownik potwierdza, że posiada zdolność prawną i jest upoważniony do przestrzegania warunków korzystania z naszej witryny internetowej, w tym może nam zezwolić na pobieranie wszelkich opłat za pomocą wskazanej karty kredytowej lub debetowej lub poprzez polecenie zapłaty z autoryzowanego rachunku bankowego i zobowiązuje się korzystać z naszej witryny internetowej zgodnie ze wszystkimi określonymi warunkami.

Użytkownik potwierdza, że wszystkie informacje dostarczone przez niego podczas korzystania z tej witryny internetowej są prawdziwe i dokładne.

Jednym z warunków korzystania z naszej witryny internetowej jest wyrażenie przez użytkownika zgody, że nie będzie wykorzystywać tej strony w żadnym celu niezgodnym z prawem lub w sposób zabroniony przez nasze warunki użytkowania.

Konto i hasło użytkownika

Jeśli użytkownik otrzyma od nas w ramach procedur bezpieczeństwa kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne podobne informacje, muszą one być traktowane przez niego jak informacje poufne. Nie wolno ich ujawniać osobom trzecim.

Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywowania jakiegokolwiek kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, niezależnie od tego, czy został wybrany przez użytkownika, czy też przydzielony przez nas, w dowolnym momencie, jeśli według naszej uzasadnionej opinii użytkownik nie zastosuje się do któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli użytkownik wie lub podejrzewa, że ktoś inny niż on zna kod identyfikacyjny lub hasło użytkownika, zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło za pomocą łącza „Zmień hasło” w zakładce „O mnie” na stronie „Moje konto”.

Łącza

Łącza publikowane na naszej witrynie internetowej są udostępniane dla zwiększenia wygody i informowania użytkowników, a firma megabus.com nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za produkty, usługi ani treści (lub poleganie na nich w jakimkolwiek zakresie) zawarte na tych witrynach zewnętrznych. Publikowanie przez nas łączy do innych stron internetowych nie oznacza, ani nie potwierdza poparcia megabus.com dla oferowanych tam produktów, usług ani ich dostawców.

Prawo własności intelektualnej

Wszystkie prawa własności intelektualnej do naszej witryny internetowej oraz wszelkie materiały publikowane na tej witrynie stanowią własność firmy megabus.com lub jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców będących stronami trzecimi i są chronione przez międzynarodowe prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Użytkownik może pobrać lub wydrukować poszczególne sekcje naszej strony internetowej w celu ich osobistego wykorzystania i uzyskania informacji oraz do celów złożenia zamówienia pod warunkiem, że zachowa wszelkie prawa autorskie i inne informacje o prawach własności. Licencjobiorca nie może powielać (w całości lub w części), modyfikować, dekompilować, rozkładać na części pierwsze, przekazywać ani wykorzystywać w celach handlowych jakichkolwiek informacji z naszej witryny internetowej bez kontaktu z nami i uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy megabus.com.

Nasz status (i wszystkich wskazanych współpracowników) jako autorów treści publikowanych na naszej witrynie internetowej zawsze musi zostać potwierdzony.

Użytkownikowi nie wolno używać żadnych treści z naszej witryny internetowej do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjobiorców.

Jeżeli użytkownik wydrukuje, skopiuje lub pobierze treść z którejkolwiek części naszej witryny, naruszając niniejsze warunków użytkowania, jego prawo do korzystania z naszej witryny zostanie natychmiast wstrzymane i będzie on zobowiązany, wedle naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które zostały wykorzystane.

Ograniczenie naszej odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie wyklucza, ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszego zaniedbania lub oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć na podstawie prawa obowiązującego w Anglii.

W zakresie dozwolonym przez prawo wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia, niezależnie od tego czy wyrażone, czy dorozumiane oraz wszelkie inne warunki, które mogą odnosić się do naszej witryny internetowej lub jakiejkolwiek opublikowanej na niej treści.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek szkody, niezależnie od tego, czy są one określone w umowie, czy też spowodowane czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązku ustawowego, czy też w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, wynikające z lub w związku z:

 • korzystaniem lub niemożnością korzystania z naszej witryny internetowej; lub
 • wykorzystywaniem lub poleganiem na treściach publikowanych na naszej witrynie internetowej.

Nasza witryna internetowa jest przeznaczona do użytku domowego i prywatnego. Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać naszej witryny internetowej w celach handlowych ani biznesowych. Nie nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę dochodów, przerwy w działalności lub utratę możliwości zawarcia umów biznesowych.

Jeśli użytkownik korzysta z naszej witryny w celach biznesowych, powinien pamiętać, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę zysków, sprzedaży, firmy lub dochodów;
 • przerwy w działalności;
 • utratę przewidywanych oszczędności;
 • utratę możliwości zawierania umów biznesowych, dobrego imienia lub renomy; lub
 • jakiekolwiek pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane wirusem, przez rozproszony atak odmowy usługi DDoS lub inne technologicznie szkodliwe pliki, które mogą doprowadzić do zainfekowania sprzętu komputerowego, programów komputerowych, danych lub innych zastrzeżonych materiałów w rezultacie korzystania z naszej witryny internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów na niej opublikowanych lub z jakiejkolwiek innej powiązanej z nią strony internetowej.

Różne ograniczenia i wyłączenia z odpowiedzialności będą dotyczyły odpowiedzialności wynikłej z dostarczenia przez nas użytkownikom biletów lub usług, które zostały określone w naszym Regulaminie sprzedaży przez Internet.

Wirusy i nieautoryzowane użycie

Nie udzielamy żadnej gwarancji, że nasza witryna internetowa nie zawiera błędów, wad, wirusów lub innych szkodliwych programów lub makr.

Użytkownik odpowiedzialny jest za skonfigurowanie technologii informacyjnych, programów komputerowych i platformy, aby uzyskać dostęp do naszej witryny. Użytkownik powinien używać własnego oprogramowania do ochrony przed wirusami.

Użytkownik nie może:

 • podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu, obchodzenia bezpieczeństwa, manipulowania, włamywania się lub w inny sposób zakłócania działania naszej witryny internetowej, serwera, na którym nasza witryna jest przechowywana lub dowolnego serwera, komputera, bazy danych, routera ani innych podłączonych do Internetu urządzeń powiązanych z naszą witryną internetową;
 • wykorzystywać naszej witryny internetowej w niewłaściwy sposób, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe; lub
 • atakować naszej witryny internetowej poprzez ataki odmowy usługi DoS lub rozproszone ataki odmowy usługi DDoS.
 • Naruszając ten przepis, użytkownik popełnia przestępstwo na mocy ustawy o nadużyciach komputerowych 1990. Będziemy zgłaszać takie naruszenia odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im tożsamość użytkowników. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej witryny internetowej zostanie natychmiast przerwane.

Inne ważne postanowienia

Jeśli nie będziemy obstawać przy tym, by pasażer wykonał jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu lub jeśli nie wyegzekwujemy naszych praw w stosunku do pasażera, lub jeśli opóźnimy ich wyegzekwowanie, nie oznacza to, że zrezygnowaliśmy z naszych praw wobec pasażera i nie będzie to oznaczać, że pasażer nie musi przestrzegać danych zobowiązań. Jeśli zrzekniemy się naszych uprawnień w odniesieniu do zaniechania ze strony pasażera, dokonamy tego wyłącznie w formie pisemnej i nie oznacza to, że w późniejszym terminie automatycznie zrzekniemy się jakichkolwiek uprawnień w odniesieniu do zaniechań ze strony pasażera.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu stanie się lub zostanie uznane za nielegalne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania z jakiegokolwiek powodu, postanowienie to zostanie oddzielone od pozostałych postanowień i uznane za usunięte spośród nich. Możemy przenosić nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną organizację, ale nie będzie to miało wpływu na prawa ani obowiązki pasażera wynikające z niniejszego Regulaminu.

O ile nie postanowiono inaczej w niniejszym Regulaminie, pasażer może przekazać wyłącznie własne prawa lub obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu innej osobie, o ile zostanie to uzgodnione pisemnie.

Prawo do zmiany niniejszego regulaminu

W każdej chwili możemy zweryfikować te warunki użytkowania, zmieniając tę stronę. Prosimy co jakiś czas odwiedzać tę witrynę, aby zwrócić uwagę na wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one wiążące dla użytkownika.

Obowiązujące prawo

Nasza witryna internetowa została utworzona przez firmę Stagecoach Group Plc w Szkocji. Każde jej użycie będzie zawsze podlegać prawu angielskiemu, a w razie jakiegokolwiek sporu, odnośne strony bezzwłocznie zostaną poddane jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

 

Ostatnia aktualizacja: 3 stycznia 2018